Omhoog

Raad van Beheer


Om de bestanden te kunnen openen op de computer is het noodzakelijk dat Adobe Reader is geinstalleerd. Mocht deze niet op de computer zijn geinstalleerd, klik dan op de image hieronder om de gratis Adobe Reader te installeren.


 

Gedragscode
Omvang:
222.17 kB
Datum:
23 januari 2022

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft besloten de Gedragscode Raad van Beheer, welke van toepassing is op het bestuur en de commissies, aan te passen.
Deze nieuwe Gedragscode treedt op 20 januari 2022 in werking.

Een paar belangrijke wijzigingen zijn:

  • Voor commissies zijn eigen regels opgesteld, zodat de regels voor het bestuur niet meer één-op-één hetzelfde zijn;
  • De regel dat bestuursleden geen rasexamens mogen doen is geschrapt;
  • Binnen het bestuur is een vertrouwenspersoon integriteit aangesteld;
  • Voor bestuursleden is een uitgebreidere clausule inzake geheimhouding opgenomen;
  • Er is een strafbaarstelling bij overtreding van de Gedragscode opgenomen.
Tarievenlijst 2022
Omvang:
129.63 kB
Datum:
05 december 2021

De tarieven die de Raad van Beheer in rekening brengen voor hun diensten per 1 januari 2022.
Deze tarieven zijn gelijk aan 2021

Aankeuren look-alikes–vragen & antwoorden
Omvang:
583.00 kB
Datum:
06 oktober 2020

Op de presentaties en de voorstellen van het voorgenomen gezondheidsbeleid van de Raad van Beheer zijn zoals eerder aangegeven veel reacties en vragen gekomen.
Bijgaand de vragen en antwoorden op Aankeuren look-alikes

corona crisis / activiteiten - Raad van Beheer
Omvang:
199.94 kB
Datum:
19 mei 2020

Vanaf de uitbraak van het corona virus in Nederland hebben wij u regelmatig geïnformeerd  en geadviseerd hoe om te gaan met bepaalde activiteiten.
Recent heeft de overheid een aantal versoepelingen doorgevoerd en is er een 5-stappenplan gemaakt wat loopt tot 1 september 2020. In de bijlage treft u dit 5-stappenplan vanuit het RIVM en een overzicht van de maatregelen vanaf 11 mei jl.  

De Raad van Beheer heeft in overleg met diverse commissies een overzicht gemaakt van de veel voorkomende activiteiten. In het bijgesloten document: ‘opstarten van de activiteiten tijdens de corona crisis, adviezen vanuit de Raad van Beheer’ wordt beschrijven hoe bepaalde activiteiten vorm te geven in deze overgangsfase.
Mochten bepaalde onderdelen die voor u van belang zijn voor het uitvoeren van uw activiteiten niet aangegeven zijn dan vernemen wij dit graag.
Heeft u nog verdere aanvullingen en suggesties dan zijn deze natuurlijk welkom.

Voor alles geldt: gebruik uw gezonde verstand. De gezondheid van iedereen staat voorop. Laat dat in alle beslissingen waar u voor komt te staan de boven toon voeren.
Wij wensen u veel succes en plezier bij het weer opstarten van uw activiteiten.
Met vriendelijke groet,
Rony Doedijns, directeur en Roelof Nuberg, secretaris                                                                                                                                                                                                                                           

Gezondheidsonderzoeken tijdens Corona crisis
Omvang:
64.04 kB
Datum:
26 maart 2020

Gezondheidsonderzoeken in tijden van Corona crisis.
Veel dierenartsen willen zowel zichzelf als hun medewerkers beschermen tegen Corona.
Tegelijkertijd proberen ze de spoedeisende dienstverlening te blijven garanderen.

De meeste dierenartsen geven daarom aan de niet spoedeisende diergeneeskundige zorg uit te stellen. De ECVO artsen hebben aangegeven de screeningsonderzoeken tot 1 juni niet uit te voeren (zie brief van ECVO-panel).
Ook andere praktijken hebben aangegeven niet of minder screeningsonderzoeken uit te voeren.
Ook is het mogelijk dat begeleiding van fokdieren niet meer wordt aangeboden (progesteron bepaling).
Deze maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat spoedeisende hulp te allen tijde wel beschikbaar blijft!

De gezondheid van de honden en het inzetten van de juiste fokdieren is ook in crisistijd van het grootste belang.
Voor een aantal rassen gelden er aanvullende voorwaarden voor stamboomafgifte.
Voor deze rassen geldt dat wij de normale geldigheid van de gezondheidsonderzoeken oprekken naar 1 juni a.s.
De Raad van Beheer geeft zo de gezondheid de prioriteit en ondersteunt de verantwoorde inzet van fokdieren.

Dit betekent dat eerder uitgevoerd ECVO-oogonderzoek tot en met 1 juni 2020 geldig blijft (dus maximaal 15 maanden).
Ook de leeftijdsgrens voor de MRI-onderzoeken voor de Cavalier King Charles Spaniels, die op drie jarige leeftijd weer een nieuw MRI-resultaat moeten kunnen overleggen, kunnen hier aanspraak op maken.
De uitslag van het hartonderzoek zal ook langer, tot 1 juni 2020, geldig blijven.
Het is dus langer mogelijk om met het eerder behaalde goede resultaat te blijven fokken.

De MAG-test is een eenmalige test.
Hiervoor geldt dat, wanneer deze met goed gevolg is afgenomen, deze levenslang geldig is.
Deze testuitslag blijft nodig voor het verwerken van de dekaangifte.
Wanneer het nu niet mogelijk is om deze test uit te voeren, dan adviseren wij de dekking uit te stellen tot een volgende loopsheid.
Wij zullen  geen stambomen afgeven zonder een voldoende testresultaat.

De overige screeningsonderzoeken zijn op dit moment voor andere rassen niet verplicht bij het aanvragen van een stamboom.
De rasverenigingen kunnen op basis van het verenigingsfokreglement zelf kijken hoe ze in deze situatie omgaan met de voor hun leden verplichtte onderzoeken.
Uiteraard blijven ook de wettelijke regels gewoon van kracht.
Wij adviseren geen concessies te doen op het gebied van gezondheid en dekkingen uit te stellen.

Wanneer de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden is het mogelijk dat wij bovenstaande regels zullen wijzigen.
Vooralsnog hopen we dat we hiermee tegemoet komen aan de fokkers die in deze moeilijke periode toch verantwoord een nestje willen fokken.

Wij verzoeken u dit bericht te delen met alle mogelijke belanghebbenden.
Met vriendelijke groet,
Rony Doedijns | Directeur

Rapport FairDog
Omvang:
3.27 MB
Datum:
01 februari 2020

Hondensector, wetenschap en dierenwelzijnsorganisaties presenteren plan FairDog

‘Waar kan ik zonder zorgen een gezonde en sociale hond aanschaffen?’ Deze vraag blijkt in de praktijk moeilijk te beantwoorden. De wereld van de hondenhandel en –fokkerij is gecompliceerd en aan elke vorm kleeft een risico. Dit maakt de aanschaf van een hond alles behalve eenvoudig. Met onder andere kwaliteitscriteria voor de hondenfokkerij en import van buitenlandse herplaatsers, een website met betrouwbaar aanbod voor consumenten en het stimuleren van het bonafide aanbod wil FairDog op termijn een goed antwoord kunnen geven op deze vraag.

In Nederland hebben zo'n 1,2 miljoen huishoudens een hond, samen goed voor 1,5 miljoen honden. Op de kat na het meest gehouden huisdier. Naar schatting is er elk jaar vraag naar 150.000 honden. De vraag is groot, het aanbod ook alleen is dat versnipperd en niet altijd even betrouwbaar. Waar moet je zijn als je op zoek bent naar een gezonde en sociale hond? Een rasvereniging, het dierenasiel, een handelaar, wachten tot de hond van een kennis weer een nestje heeft of toch maar via Marktplaats? De consument ziet door de bomen het bos niet meer, zeker niet als je ook nog wilt voorkomen dat je toekomstige hond uit de malafide handel komt, gezondheids- of gedragsproblemen heeft of ziektes met zich meedraagt.

Website met betrouwbaar aanbod

Om zoekende hondenkopers te helpen wil FairDog op termijn de consument een website met alleen betrouwbaar aanbod bieden. Daarbij maakt het niet uit of ze op zoek zijn naar een professioneel gefokte hond, een gelegenheidspup of een herplaatser (bijvoorbeeld een hond uit een asiel) uit binnen- of buitenland. Tegelijkertijd kan gerichte voorlichting en informatie ervoor zorgen dat er een zo goed mogelijke match tussen hond en mens wordt gevonden. Op de website wordt de nieuwe hondenbezitter ook na de aankoop verder geholpen met informatie over de opvoeding en verzorging van de hond.

Kwaliteitscriteria fokkerij en import honden

Om tot zo'n website te komen moeten er onder meer kwaliteitscriteria worden vastgesteld binnen de fokkerij. Denk aan gebieden als gezondheid, gedrag, fokmethode, huisvesting en het welzijn van de honden. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar manieren om ervoor te zorgen dat er een juiste match wordt gevonden tussen hond, mens en omgeving. Voor import van honden uit het buitenland komen daar nog een aantal zaken bij. Transparantie over de selectie en herkomst, voorkomen van insleep infectieziekten, transport en een bijdrage aan het oplossen van problemen met zwerfhonden in land van herkomst zijn daar voorbeelden van. De consument moet er straks op kunnen rekenen dat de hond die ze via FairDog vinden een gezonde en sociale hond is die op een verantwoorde wijze is gefokt of geïmporteerd en dat ze de juiste informatie hebben om samen een mooie toekomst tegemoet te gaan.

Deelnemers FairDog

Citaverde College, Dibevo, Dier & Recht, Dierenbescherming, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, Stray Animal Foundation Platform, Universiteit Utrecht, Hogeschool Van Hall Larenstein en Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders (VBK). Andere partijen die belangstelling hebben om mee te doen aan FairDog kunnen zich bij het platform aanmelden via de website Fairdog.nl.

--------------------------------

Met vriendelijke groeten,
 
Rony Doedijns | Directeur

Brochure verantwoorde aanschaf van een hond.
Datum:
30 juni 2019

Met trots presenteren wij namens alle partners van het Platform Fairfok de digitale brochure voor de verantwoorde aanschaf van een hond.
Deze brochure is de eerste gezamenlijke publieksuitgave van het Platform Fairfok.
In de brochure staat informatie gebundeld van de partners om te helpen bij de keuze voor een gezonde en sociale hond.
De informatie is ingedeeld in drie belangrijke pijlers:

  • Een gezonde hond
  • Een legale hond
  • Een goede match tussen baas en hond

De Raad van Beheer en de verantwoorde fokkerij van stamboomhonden speelt op al deze vlakken een rol van betekenis.
In de brochure staan legio voorbeelden en verwijzingen opgenomen naar de informatie die wij hierover op onze website hebben en naar de items van onze partners hierover. 

Fokken met Kortsnuitige honden
Omvang:
1.38 MB
Datum:
24 maart 2019

Geacht bestuur,  

Bijgaand ontvangt u de welzijnsbrief over hondenfokkerij van de minister aan de Tweede kamer en de rapportage Fairfok zoals deze is aangeboden aan minister Schouten.

Rapportage Fairfok

Het programma Fairfok is 4 jaar geleden op verzoek van staatssecretaris Dijksma gestart.

De Raad van Beheer heeft het initiatief genomen dat geresulteerd heeft in het huidige Platform Fairfok met de beschreven resultaten.

De rapportage laat zien dat er in de 4 jaar Fairfok veel gebeurd is en dat er een kentering is opgetreden in het denken over en het handelen van betrokken partijen gericht op een gezonde en sociale hond in Nederland. Het laat ook zien dat meer tijd nodig is om de eindambitie Gezonde en Sociale hond te bereiken.
Daarom geven alle betrokkenen van het Platform Fairfok aan door te willen gaan en hebben ze aanvullende ambities geformuleerd.
Meer informatie over Fairfok, waaronder dit rapport, kunt u vinden op www.houdenvanhonden.nl/fairfok

Alle aangesloten verenigingen ontvangen een gedrukte versie van de rapportage op het secretariaatsadres.  

Welzijnsbrief Hondenfokkerij Tweede kamer

De minister heeft tevens een welzijnsbrief hondenfokkerij gestuurd aan de Tweede kamer met daarin een aantal punten en bijlagen.

Zie hiervoor https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/18/minister-schouten-komt-met-nieuwe-criteria-voor-hondenfokkerij en
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z05279&did=2019D10985

De minister heeft het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) opdracht gegeven voor een advies voor handhaving van artikel 3.4 Besluit houders van dieren over het fokken met gezelschapsdieren. De richtsnoeren hebben zich, zoals nu blijkt, toegespitst op de honden met een korte snuit.

De Raad van Beheer is niet betrokken bij de totstandkoming van het advies voor handhaving zoals dat nu voorligt. Wij hebben erop aangedrongen om een positie te hebben in de werkgroep bij het invullen van deze richtsnoeren voor handhaving. Tevens hebben wij nadrukkelijk aangegeven dat de handhaving en richtsnoeren moeten gelden voor de hele sector, stamboomhonden en niet-stamboomhonden. Wij vinden het van belang dat er een overgangstermijn komt voor fokkers om aan de richtlijn te voldoen. Alleen dan kan de maatregel effect sorteren. Ons beleid dat wij samen met onze rasverenigingen en fokkers uitvoeren blijft gericht op het fokken van sociale en gezonde honden.

Wij zullen de brief en bijlagen zorgvuldig bestuderen en op termijn met een aanvullende reactie komen.

Met vriendelijke groeten,
 
Rony Doedijns | Directeur  Reactie Raad van Beheer op Kamerbrief over hoogrisicohonden
Omvang:
239.65 kB
Datum:
14 november 2018

Op 9 november 2018 heeft Minister Schouten van LNV in een brief  aan de Tweede Kamer een aantal maatregelen benoemd met betrekking tot bijtincidenten en dierenwelzijn.

Als overkoepelende organisatie voor de Nederlandse kynologie voeren wij al lange tijd gesprekken met de politiek en andere maatschappelijke organisaties over de preventie van bijtincidenten en het welzijn van honden.
Wij willen dan ook graag de gelegenheid nemen om onze visie met betrekking tot de in de kamerbrief aangekondigde maatregelen te delen.
Lees hier onze reactie op de Kamerbrief. 

Reactie op rapport RDA Hondenbeten aan de kaak gesteld
Omvang:
108.86 kB
Datum:
05 maart 2017

Reactie RVB op rapport RDA Hondenbeten aan de kaak gesteld

Met    belangstelling    hebben    wij    de    zienswijze    "Hondenbeten    aan    de    Kaak    gesteld"    gelezen.    De    zienswijze    heeft    bij    ons    tal    van    vragen    opgeroepen.    Zo    missen    wij    een    duidelijk    antwoord    op    de    door    de    staatssecretaris    gestelde    vraag    om    preventieve    maatregelen    die    door    gemeenten    genomen    kunnen    worden.    De    Raad    van    Beheer    is    voorstander    van    een    palet    aan    preventieve    maatregelen    waarmee    in    een    vroeg    stadium    bijgestuurd    of    ingegrepen    kan    worden;    voorkomen    is    immers    beter    dan    genezen.    Daarnaast    delen    wij    uw    visie    en    de    aanbevelingen    die    u    doet    op    een    aantal    punten    niet.    Ook    binnen    de    georganiseerde    kynologie,    bij    gedragsdeskundigen    en    overige    belanghebbenden    worden    de    nodige    kanttekeningen    geplaatst    bij    de    adviezen    in    de    zienswijze.    In    de    bijlage    bij    deze    brief    hebben    we    onze    bevindingen    nader    uitgewerkt.    
 
Graag    gaan    we    met    u    en    uw    opdrachtgever,    de    staatssecretaris    van    Economische    Zaken,    in    overleg.    Ook    de    Raad    van    Beheer    en    de    bij    hem    aangesloten    verenigingen    vinden    het    belangrijk    dat    honden    maatschappelijk    aanvaardbaar    gedrag    vertonen    en    dat    het    aantal    bijtincidenten    afneemt.    Het    is    ook    om    die    reden    dat    dit    een    van    de    aandachtspunten    is    in    het    sector    breed    gedragen    plan    Fairfok    zoals    dit    door    de    staatssecretaris    en    het    ministerie    wordt    ondersteund.    Vanuit    de    verantwoordelijkheid    die    wij    als    overkoepelende    organisatie    op    het    gebied    van    honden    voelen,    denken    wij    graag    met    u    mee    om    te    komen    tot    een    breed    gedragen    palet    aan    maatregelen.    
   
Met    vriendelijke    groet,   
Rony Doedijns en Ingeborg de Wolf directie Raad van Beheer   

Gedragscode Exterieurkeurmeesters
Omvang:
130.54 kB
Datum:
06 juli 2016

Middels deze mail willen we u op de hoogte brengen dat het reglement Gedragscode Exterieurkeurmeesters is aangepast en uitgebreid

Op 24 maart 2010 zijn de leden akkoord gegaan met het instellen van een gedragscode voor exterieurkeurmeesters. In deze vernieuwde en uitgebreide versie is de inhoud meer gelijk getrokken met de regels zoals die door de FCI zijn opgesteld.

promotie van de PETscan
Omvang:
397.37 kB
Datum:
06 juli 2016

Hierbij verwijzen u naar bijgaande bijlage waarin wij uw hulp vragen voor de promotie van de PETscan bij dierenartspraktijken in Nederland.

Als onderdeel van Fairfok heeft het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht de PETscan ontwikkeld, één van de instrumenten om erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken in beeld te brengen. In deze landelijke database worden de diagnoses van Nederlandse dierenartsen gebundeld, zodat men kan meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. Voor het welslagen van PETscan moeten nog meer dierenartsen meedoen.

Jaaroverzicht 2015 houden v honden
Datum:
23 mei 2016

 

De Raad van Beheer geeft ieder jaar een fraai geïllustreerd overzicht van hoogtepunten van de Nederlandse kynologie. Daarin laat de Raad van Beheer ook zien waar de Raad van Beheer anno nu voor staat: gezonde en sociale honden!

Hieronder kun je het jaaroverzicht van 2015  ‘Houden van honden in woord en beeld’ inzien. 

Bij het lezen van de overzichten kan het niet anders dan dat je ziet dat de Raad van Beheer op tal van terreinen volop in beweging is.

Bezoek de website van de Raad van beheer voor meer informatie en overzichten

Kynologisch reglement
Omvang:
1.32 MB
Datum:
27 december 2015

Kynologisch reglement per 1 december 2020

Uitvoeringsregels_DNA_afname_en_afstammingscontrole
Omvang:
213.20 kB
Datum:
29 mei 2015

De eis dat een laboratorium geaccrediteerd moet zijn voor het opstellen van een DNA-profiel komt per 1 juni 2015 te vervallen. Dit betekent dat de Raad van Beheer vanaf die datum ook DNA-profielen van niet geaccrediteerde laboratoria accepteert. Het profiel moet wel een zogenaamd ISAG 2006 profiel waarbij minimaal 18 markers bepaald zijn (een waarde hebben gegeven).

De Raad van Beheer accepteert derhalve geen profielen die niet voldoen aan de ISAG 2006 eis en profielen met minder dan 18 markers. Als wij de afstamming met het papieren profiel niet kunnen bepalen, kan het zijn dat er alsnog DNA nodig is. In dat geval nemen wij contact met u op. Voor de verwerking van DNA-monsters die via de Raad van Beheer lopen, blijven wij samenwerken met een geaccrediteerd lab.

Persbericht gezondheid rashonden nav media aandacht
Omvang:
290.00 kB
Datum:
10 februari 2015

Wij werden de afgelopen dagen benaderd door diverse media over de status van de gezondheidssituatie bij rashonden.

Aanleiding hiervoor is zeer waarschijnlijk een actie van Dier & Recht die voor de komende dagen staat gepland.

Bijgaand treft u als reactie hierop ons persbericht aan zoals wij dat ook op onze website en social media zullen plaatsen.  

Bedrijfsmatigheid fokkers in nieuw besluit houders van dieren
Omvang:
229.40 kB
Datum:
10 februari 2015

Bedrijfsmatigheid fokkers in nieuw besluit houders van dieren

Advies Raad van Beheer chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort
Omvang:
81.04 kB
Datum:
13 januari 2015

Naar aanleiding van vragen uit de sector over de identificatie en vaccinatie van rashondenpups en het afgeven van het nieuwe dierenpaspoort heeft de Raad van Beheer een advies opgesteld, welke in dit document is weergegeven.

Plan 'gezonde(re) en sociale hond in Nederland
Datum:
30 november 2014

Dit is de  presentatie over  het projectplan van de gezonde en sociale hond in Nederland ‘Fairfok’, die Zaterdagavond 29 november aan de leden in Woudenberg is gepresenteerd.

Besluit houders van dieren
Omvang:
399.25 kB
Datum:
15 november 2014

Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van kracht. De Raad van Beheer krijgt veel vragen over de gevolgen van deze nieuwe wet- en regelgeving voor de hondenfokkerij, -tentoonstellingen en –wedstrijden. In bijgaand artikel proberen we aan de hand van vraag en antwoord wat meer duidelijkheid te verschaffen.

Uitvoeringsregels Locatiecontroles
Omvang:
82.21 kB
Datum:
06 oktober 2014

Vanaf 1 januari 2013 wordt er met veel succes door de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer bij het chippen van een nest of een andere dienst, steekproefsgewijs, een locatiecontrole uitgevoerd. Ten behoeve van deze locatiecontroles bestaan er Uitvoeringsregels Locatiecontroles (hierna Uitvoeringsregels). Echter, vanwege nieuwe regelgeving voldoen de Uitvoeringsregels niet meer aan de geldende eisen en om deze reden zijn er nieuwe Uitvoeringsregels opgesteld.

De Wet dieren vervangt de regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen die voorheen onder meer waren opgenomen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD). Het Besluit houders van dieren is één van de besluiten dat strekt ter uitvoering van de Wet dieren. In eerste instantie zou het Besluit Gezelschapsdieren het Honden en Kattenbesluit 1999 vervangen. In plaats daarvan is er in het Besluit houders van dieren in Hoofdstuk 3 een § 2 opgenomen waarin de regels zijn opgenomen over bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren. Hiernaast is de ministeriële regeling bij het Besluit houders van dieren in werking getreden. Deze regeling betreft onder andere een uitwerking van de regels omtrent vaccinatie van honden.

Op grond van deze nieuwe regelgeving zijn nieuwe Uitvoeringsregels opgesteld, welke op steun van het bestuur van de Raad van Beheer kunnen rekenen. Deze Uitvoeringsregels zijn in een voorstadium aan de zogenaamde klankboordgroep gestuurd met het verzoek om hier met een kritische blik naar te kijken. Deze reden hiervoor is dat deze groep in 2012  bezwaar heeft aangetekend tegen de toenmalige Uitvoeringsregels.

Het belangrijkste verschil ten opzichte van de oude Uitvoeringsregels is dat in de nieuwe Uitvoeringsregels een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de regels die gelden voor alle fokkers en de regels die specifiek gelden voor bedrijfsmatige fokkers.

Fokken met Niet Erkende Kleuren
Omvang:
26.33 kB
Datum:
15 juli 2014

Brief van de Raad van Beheer n.a.v. het besluit op de ALV van 28 juni t.a.v. het Fokken met niet erkende kleuren.

Houden van honden in woord en beeld 2013
Datum:
01 juni 2014

Geacht bestuur,

Met veel trots presenteren wij u de eerste uitgave van ‘Houden van honden in woord en beeld’.
Dit jaaroverzicht biedt niet alleen een fraai geïllustreerd overzicht van hoogtepunten van de Nederlandse kynologie in 2013, maar laat tevens zien waar de Raad van Beheer anno nu voor staat: gezonde en sociale honden!

Bij het lezen van dit overzicht kan het niet anders dan dat u ziet dat de Raad van Beheer op tal van terreinen volop in beweging is. De Raadar verschijnt weer iedere maand, tal van wijzigingen in het Kynologisch Reglement zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering, nieuwe shows en showtitels zijn gerealiseerd, Databank Honden is live gegaan net als ‘stambomen online’ en ‘gezondheidsonderzoeken online’, outcross staat gepland en convenanten zijn afgesloten om de gezondheid van specifieke rassen te verbeteren.

 

U kunt het jaaroverzicht als PDF hieronder downloaden of als bladerversie lezen via www.raadvanbeheer.nl/jaaroverzicht

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier!

Rony Doedijns                                                                                    Ingeborg de Wolf

 
Uitvoeringsregels Keurmeesterbeleid
Omvang:
267.53 kB
Datum:
26 mei 2014

De afgelopen maanden zijn de Raad van Beheer, VKK en portefeuillehouder Keurmeesterzaken druk bezig geweest in nauw overleg met de rasverenigingen en keurmeesters om de Uitvoeringsregels Rasexamens aan te passen.

Voor u liggen de volledig aangepaste Uitvoeringsregels Keurmeesterbeleid zoals dat door het bestuur is goedgekeurd.

Dit uitvoeringsreglement gaat op 1 augustus 2014 van kracht.

Raad van Beheer op Kynologisch Gebied

In Nederland

Rony Doedijns

Kynologisch Directeur

Uitvoeringsregels Keurmeesterbeleid bijlage
Omvang:
301.24 kB
Datum:
26 mei 2014

Bijlage van bovenstaande uitvoeringsregels keurmeesterbeleid

DNA-afname en -afstammingscontrole
Omvang:
286.59 kB
Datum:
24 mei 2014

De door de RvB verplichte gestelde DNA-afname en -afstammingscontrole gaat in per 1 juni 2014 voor alle rashonden. Dit is de informatie folder die is verspreid door de Raad van beheer naar de fokkers.

Reglementswijzigingen sporten met honden
Omvang:
1.92 MB
Datum:
21 februari 2014

Reglementswijzigingen sporten met honden,

Nieuwjaarstoespraak 2014
Omvang:
552.10 kB
Datum:
11 januari 2014

Door Gerard Jipping, voorzitter van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, uitgesproken op 11 januari 2014

Uitvoeringsreglement Tentoonstellingen
Omvang:
646.36 kB
Datum:
07 januari 2014

Uitvoeringsregelment tentoonstellingen per 1 januari 2014.

Uitvoeringsreglement Juniorhandling
Omvang:
180.61 kB
Datum:
07 januari 2014

Uitvoeringsreglement Juniorhandling per 31 december 2013

Besluiten 35e Algemene Vergadering RVB
Omvang:
126.27 kB
Datum:
09 december 2013

In de bijlage een overzicht van de besluiten van 35e algemene vergadering van de Raad van Beheer van 23 november 2013.

Voorstel wijzigingen KR
Omvang:
231.54 kB
Datum:
28 oktober 2013

Op 24 november 2013 is de Algemene Ledenvergadering van de Raad van Beheer in Nederland. Ook wij zullen op deze vergadering aanwezig zijn en mee stemmen over de voorgenomen wijzignen in het KR regelement. In deze bijlage kunt u de voorgenomen wijzigingen lezen. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u deze stellen aan de commissie kynologie van Boe4

Uitvoeringsregels Locatiecontroles
Datum:
10 september 2013

Vanaf 1 januari 2013 word er door de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer bij het chippen van een nest of een andere dienst, steeksproefsgewijs, een locatiecontrole uitgevoerd.

Vanzelfsprekend dient zo'n controle te voldoen aan een aantal regels en eisen.

De tekst van de Uitvoeringsregels ten behoeve van Locatiecontroles is aangepast.

Deze nieuwe versie is ingegaan per 1-9-2013.

 

Onderstaand vindt u de nieuwe versie van de uitvoeringsregels ten behoeve van locatiecontroles

 

Couperen oren/staarten buitenland
Omvang:
250.48 kB
Datum:
22 juni 2013

Overzicht van de regels per land betreffende couperen aan de oren en staarten

Commissie Werkhonden
Omvang:
529.31 kB
Datum:
25 februari 2013

Afspraken gemaakt tijdens het keurmeesteroverleg op 10 februari 2013 door de keurmeesters vanuit de commissie werkhonden. Betreft afspraken voor de keuringen bij IPO examens

Informatie DNA-afname
Omvang:
92.61 kB
Datum:
25 februari 2013

Informatie over de DNA afname welke op de verdiepingsavond van de Raad van Beheer werd behandeld

Onderzoeksreglement RVB
Omvang:
21.81 kB
Datum:
04 januari 2013

Onderzoekreglement Raad van Beheer


In het verleden zijn de onderzoeksreglementen voor o.a. de gezondheidsonderzoeken door de WK Hirschfeld Stichting (WKHS) opgesteld.

Met de oprichting van de afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn (GGW) binnen de Raad van Beheer zijn de taken van deze stichting overgenomen en valt het onderzoeksreglement onder de Raad van Beheer.

Wijzigingen van reglementen dienen door de Algemene vergadering goedgekeurd te worden.

Het bestand is een PDF-bestand aan van het actuele Algemeen Onderzoeksreglement.

Chippen verplicht
Omvang:
70.17 kB
Datum:
10 november 2012

De Raad van Beheer identificeert en registreert al meer dan honderd jaar alle rashondenpups in Nederland. Per jaar zijn dat circa 40.000 rashondenpups. De overheid heeft aangegeven over te gaan tot het verplicht chippen en registeren van alle hondenpups, zowel rashonden als niet-rashonden.

Voor de rashondenfokkers die via de Raad van Beheer de officiele NHSB-stambomen aanvragen verandert er in de stamboomprocedure niet heel veel. De Raad van Beheer zal de mogelijkheid bieden aan de rashondenfokkers en pupeigenaren om eenvoudig en efficïent aan hun wettelijke verplichting van registratie bij de overheid te voldoen.

Onderstaand nieuwsbericht is door de rijksoverheid op 14 september 2012 gepubliceerd. Klik hier voor de link: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/09/14/chippen-van-honden-wordt-verplicht.html

------------------------------ Alle hondenpups moeten verplicht worden gechipt. Deze maatregel gaat vermoedelijk in het voorjaar 2013 in. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om misstanden in de fokkerij en handel met honden tegen te gaan en het welzijn van honden te verbeteren. Op dit moment is circa 70% van de honden door de eigenaren op vrijwillige basis van een chip voorzien. Het besluit wordt naar de Tweede Kamer gestuurd.

Vanaf het voorjaar van 2013 wordt elke eigenaar verplicht zijn hond binnen 7 weken na geboorte te laten chippen. De eigenaar moet onder meer zijn naam, adres en woonplaats registreren. De gegevens van de eigenaar worden opslagen in een databank. Met deze gegevens kunnen toezichthouders mogelijke illegale handel of fokkerij opsporen of nagaan of iemand bedrijfsmatig handelt in honden. Bij een mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten hond is met de chip de eigenaar op te sporen.

Het kabinet geeft met de maatregel gehoor aan het verzoek van veel partijen om verschillende problemen in de handel en fokkerij met honden te bestrijden.

Meer informatie is te lezen in de bijlage.


 

Overheidsonderzoek rashonden
Omvang:
555.46 kB
Datum:
10 november 2012

Overheidsonderzoek hondenrassen goed vervolg op maatregelen Raad van Beheer

Het ministerie van E, L & I heeft op 11 juli 2012 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin zij aangeven jaarlijks onderzoek te laten verrichten naar welzijns- en gezondheidsproblemen bij 2 dierrassen. Doel is het in kaart brengen van veelvoorkomende schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken. De betrokken rasverenigingen kunnen dan worden aangesproken op hun rol en verantwoordelijkheid in de aanpak van deze problemen.

Voor het eerste jaar zullen twee hondenrassen onderzocht worden: de Franse Bulldog en de Chihuahua.

Plannen overheid liggen in het verlengde van genomen maatregelen Raad van Beheer De Raad van Beheer deelt de zorgen uit de brief van de overheid. De Raad van Beheer heeft de afgelopen jaren meerdere maatregelen genomen om de gezondheid van de rashond te verbeteren.  Onlangs nog hebben de Nederlandse hondenverenigingen een verbod ingevoerd op het fokken van honden die aantoonbaar lijden aan één of meerdere ernstige aandoeningen.

Naast het verbod op het fokken met zieke rashonden komen er strengere voorwaarden ter bevordering van het fokken van lichamelijk en mentaal gezonde honden. Bij het keuren van rashonden worden ook de gezondheid van honden en een gedragscode voor keurmeesters in acht genomen. Verder kunnen keurmeesters honden met ernstige afwijkingen diskwalificeren. De Raad van Beheer investeert veel in gezond- en welzijnsonderzoek in samenwerking met de universiteiten van Utrecht en Wageningen.

De Raad van Beheer ondersteunt het initiatief van de overheid. Het initiatief ligt in het verlengde van   de verandering die door de Raad van Beheer in gang is gezet. De onderzoeken van de overheid zijn een goed vervolg en passen binnen de toekomstvisie van de Raad van Beheer op weg naar een gezonde rashond als geheel.

De brief van de overheid is terug te vinden op http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/07/12/onderzoek-misstanden-fokkerij-hondenrassen.html

Voor meer informatie over het fokbeleid van de Raad van Beheer zie ww.raadvanbeheer.nl/fokbeleid


 

Ras Specifieke Instructies
Omvang:
654.03 kB
Datum:
09 november 2012

De regels voor het showen van honden welke zijn uitgegeven door de Raad van beheer in Nederland


 

Standpunt Raad van Beheer deelname Tros Radar
Omvang:
83.71 kB
Datum:
09 november 2012

Maandagavond 19 september 2012 bestede het televisieprogramma Tros Radar in de uitzending aandacht besteden aan de rashondenfokkerij. De Raad van Beheer is gevraagd deel te nemen aan de discussie tijdens de live uitzending.  Wij hebben besloten niet deel te nemen.
Bijgaand treft u de reactie aan van de Raad van Beheer zoals deze ook als nieuwsitem op de website van de Raad is vermeld.


 

Pilot DNA-bank en DNA-testen gestart voor ras Labrador
Omvang:
83.71 kB
Datum:
09 november 2012

De Raad van Beheer biedt al enige tijd de registratie van DNA-profielen aan.

De Raad wil naast het DNA-profiel ook diagnostisch DNA-onderzoek (de
zogenaamde DNA-testen) gaan aanbieden aan rashondeneigenaren. Daarnaast kijkt de Raad van Beheer naar het opzetten van een DNA-bank voor rashonden. Dit alles is een onderdeel van het Duurzaam Fokbeleid van de Raad van Beheer om zo de gezondheidssituatie van rashonden te verbeteren en te waarborgen.


 

 
 
Powered by Phoca Download
Privacy Policy
© 2022 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­