Welzijnsbrief over hondenfokkerij van de minister aan de Tweede kamer en de rapportage Fairfok zoals deze is aangeboden aan minister Schouten

Rapportage Fairfok

Het programma Fairfok is 4 jaar geleden op verzoek van staatssecretaris Dijksma gestart.
De Raad van Beheer heeft het initiatief genomen dat geresulteerd heeft in het huidige Platform Fairfok met de beschreven resultaten.
De rapportage laat zien dat er in de 4 jaar Fairfok veel gebeurd is en dat er een kentering is opgetreden in het denken over en het handelen van betrokken partijen gericht op een gezonde en sociale hond in Nederland.
Het laat ook zien dat meer tijd nodig is om de eindambitie Gezonde en Sociale hond te bereiken.
Daarom geven alle betrokkenen van het Platform Fairfok aan door te willen gaan en hebben ze aanvullende ambities geformuleerd.
Meer informatie over Fairfok, waaronder dit rapport, kunt u vinden op www.houdenvanhonden.nl/fairfok

Welzijnsbrief Hondenfokkerij Tweede kamer
De minister heeft tevens een welzijnsbrief hondenfokkerij gestuurd aan de Tweede kamer met daarin een aantal punten en bijlagen.

Zie hiervoor https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/18/minister-schouten-komt-met-nieuwe-criteria-voor-hondenfokkerij en
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z05279&did=2019D10985

De minister heeft het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) opdracht gegeven voor een advies voor handhaving van artikel 3.4 Besluit houders van dieren over het fokken met gezelschapsdieren.
De richtsnoeren hebben zich, zoals nu blijkt, toegespitst op de honden met een korte snuit.
De Raad van Beheer is niet betrokken bij de totstandkoming van het advies voor handhaving zoals dat nu voorligt.
Wij hebben erop aangedrongen om een positie te hebben in de werkgroep bij het invullen van deze richtsnoeren voor handhaving.
Tevens hebben wij nadrukkelijk aangegeven dat de handhaving en richtsnoeren moeten gelden voor de hele sector, stamboomhonden en niet-stamboomhonden.
Wij vinden het van belang dat er een overgangstermijn komt voor fokkers om aan de richtlijn te voldoen.
Alleen dan kan de maatregel effect sorteren.
Ons beleid dat wij samen met onze rasverenigingen en fokkers uitvoeren blijft gericht op het fokken van sociale en gezonde honden.

Wij zullen de brief en bijlagen zorgvuldig bestuderen en op termijn met een aanvullende reactie komen.

Met vriendelijke groeten,  
Rony Doedijns | Directeur  

Privacy Policy
© 2022 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­