Conform het Algemeen Onderzoeksreglement (art. 9) van de afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn zijn de beoordelingsresultaten van de gezondheidsonderzoeken (Heupdysplasie, Elleboogdysplasie, Oogonderzoek, Doofheidsonderzoek) van alle onderzochte rashonden openbaar en worden deze periodiek aan de rasvereniging van het betreffende ras toegezonden. De rasvereniging is gehouden deze door de afdeling Gedrag, Gezondheid & Welzijn ter beschikking gestelde gegevens aan derden (dit kunnen ook niet-leden van de rasvereniging zijn) toegankelijk te maken. Openbaarmaking en toezending van de beoordelingsresultaten zullen zijn ontdaan van de persoonsgegevens van de eigenaar/houder. Naast de Rasvereniging is ook de Raad van Beheer gerechtigd de onderzoeksresultaten openbaar te maken, waarbij de persoonsgegevens van de eigenaar/houder achterwege dienen te blijven.Dit betekent dat de uitslagen met NHSB nummer en evt. naam van de hond gepubliceerd kunnen worden.

Op basis van artikel 9 “rapportage aan de rasvereniging” zullen wij de  uitslagen, die wij als rasvereniging doorgestuurd krijgen van de afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn, publiceren op deze pagina.
Bent u het niet eens met de gepubliceerde uitslag dan dient u zich te wenden tot de afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn van de Raad van Beheer in Nederland waarvan wij de uitslagen ontvangen. Deze afdeling kan bij de volgende publicaties de wijzigingen opnemen waar vervolgens de uitslag op de website kan worden aangepast.

Het beoordelingsresultaat:
Het beoordelingsresultaat van het oogonderzoek wordt vastgesteld op grond  van een klinisch onderzoek door een dierenarts, die deel uitmaakt van het (Nederlandse) ECVO-panel.ECVO staat voor het European College of Veterinary Ophthalmologists. De panelleden zijn gehouden aan afspraken rondom het onderzoek. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ECVO-schema en de ECVO-Procedure Notes.

Rasverenigingen  in relatie tot het ECVO oogonderzoek:
Ouderdieren geboren die worden ingezet voor de fokkerij moeten  geheel vrij te zijn van erfelijke aandoeningen die worden onderzocht volgens het standaard ECVO oogonderzoek. 
Bouviers die in het ECVO oogonderzoek 1 van de onderzoeken de uitslag   Niet vrij krijgen mogen  niet worden ingezet voor de fokkerij (VFR art 4.3)
Het aanvullende onderzoek met de Gonioscopy  op ICCA (IridoCorneale hoek Abonormaliteit)) kent 3 uitslagen waarvan de inzet voor de fokkerij als volgt is vastgelegd in het verenigingsfokreglement:

ICCA  severe  fokverbod
ICCA  mild en moderate, mag worden ingezet voor de fokkerij, advies is gecombineerd met een partner die de uitslag vrij heeft.


Database ECVO uitslagen

ECVO uitslagen GGW
Privacy Policy
© 2022 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­