Conform het Algemeen Onderzoeksreglement (art. 9) van de afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn zijn de beoordelingsresultaten van de gezondheidsonderzoeken (Heupdysplasie, Elleboogdysplasie, Oogonderzoek, Doofheidsonderzoek) van alle onderzochte rashonden openbaar en worden deze periodiek aan de rasvereniging van het betreffende ras toegezonden. De rasvereniging is gehouden deze door de afdeling Gedrag, Gezondheid & Welzijn ter beschikking gestelde gegevens aan derden (dit kunnen ook niet-leden van de rasvereniging zijn) toegankelijk te maken. Openbaarmaking en toezending van de beoordelingsresultaten zullen zijn ontdaan van de persoonsgegevens van de eigenaar/houder. Naast de Rasvereniging is ook de Raad van Beheer gerechtigd de onderzoeksresultaten openbaar te maken, waarbij de persoonsgegevens van de eigenaar/houder achterwege dienen te blijven.Dit betekent dat de uitslagen met NHSB nummer en evt. naam van de hond gepubliceerd kunnen worden.

Op basis van artikel 9 “rapportage aan de rasvereniging” zullen wij de  uitslagen, die wij als rasvereniging doorgestuurd krijgen van de afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn, publiceren op deze pagina.
Bent u het niet eens met de gepubliceerde uitslag dan dient u zich te wenden tot de afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn van de Raad van Beheer in Nederland waarvan wij de uitslagen ontvangen. Deze afdeling kan bij de volgende publicaties de wijzigingen opnemen waar vervolgens de uitslag op de website kan worden aangepast.

Het beoordelingsresultaat:

Het beoordelingsresultaat van het oogonderzoek wordt vastgesteld op grond  van een klinisch onderzoek door een dierenarts, die deel uitmaakt van het (Nederlandse) ECVO-panel.ECVO staat voor het European College of Veterinary Ophthalmologists. De panelleden zijn gehouden aan afspraken rondom het onderzoek. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ECVO-schema en de ECVO-Procedure Notes.

De ECVO-oogonderzoeksresultaten zijn bij Boe4 voor  maximaal 18 maanden geldig, met uitzondering van enkele afwijkingen die aangeboren zijn of afwijkingen die (chirurgisch) kunnen worden gecorrigeerd, zoals bijvoorbeeld CEA, RD (multi) focaal, distichiasis, entropion, ectropion etc. Voor deze laatste groep is de uitslag blijvend.

Boe4 in relatie tot het ECVO oogonderzoek:

Ouderdieren geboren na 13 maart 2010 die worden ingezet voor de fokkerij moeten  geheel vrij te zijn van erfelijke aandoeningen die worden onderzocht volgens het standaard ECVO oogonderzoek.  Bouviers die in het overzicht bij de uitslag  Niet vrij hebben mogen dus niet worden ingezet voor de fokkerij (VFR art 4.3) Het aanvullende onderzoek met de Gonioscopy (L.Pectinatum abn) valt niet onder het standaard onderzoek, maar is verplicht eenmalig  te worden uitgevoerd voordat de ouderdieren worden ingezet voor de fokkerij. Het aanvullende onderzoek (Gonioscopy) staat apart vermeld  en dient verplicht voor de inzet van de fokkerij eenmalig te worden uitgevoerd.


Wijziging op komst Gonioscopy (L.Pectinatum abn) onderzoek VFR Boe4
De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft op 15 juni 2018 de aanbevelingen van de ECVO deels overgenomen en goedkeuring gegeven aan de voorgestelde wijzigingen van Verenigingsfokreglement. Deze voorstellen zijn inmiddels aangeboden aan de Raad van Beheer in Nederland. Zodra de Raad van Beheer deze voorstellen goedkeurt dienen alle bouviers welke gefokt worden volgens het VFR van de vereniging hieraan te voldoen.

4.2.2.1 Ouderdieren moeten zijn onderzocht door middel van een Gonioscopy  op ICCA. Het onderzoek dient gelijktijdig plaats te vinden met het ECVO onderzoek of indien niet mogelijk voordat de ouderdieren worden ingezet voor de fokkerij. Het onderzoek dient elke  3 jaar te worden herhaald.

Indien bij het Gonioscopy onderzoek de uitslag ICCA is vast gesteld is het volgende van toepassing

ICCA  severe fokverbod
ICCA  mild en moderate, mag worden ingezet voor de fokkerij, advies is gecombineerd met een partner die de uitslag vrij heeft.


 

Database ECVO uitslagen

ECVO uitslagen GGW
Privacy Policy
© 2019 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­