Bouviers zwemmen

Op warme dagen is het verleidelijk om een duik te nemen in rivieren of meertjes. Zwemmen in een rivier is nooit een goed idee, omdat stromingen verraderlijk sterk kunnen zijn. Maar er ligt nog een gevaar op de loer: mensen en honden kunnen door het zwemmen in rivieren en ander ongecontroleerd oppervlaktewater een besmetting oplopen door de bacterie Leptospira.

Rattenziekte
Van de Leptospira-bacterie bestaan verschillende substammen die allemaal andere ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken. De overkoepelende naam voor die aandoeningen is leptospirose, soms ook rattenziekte genoemd. Een bekende vorm van leptospirose die bij mensen en honden voorkomt, is de ziekte van Weil. Ratten (en ook muizen) zijn drager van de ziekte, maar worden zelf niet ziek. De bacterie kan via de ratten- en muizenurine in het oppervlaktewater terechtkomen en de omgeving besmetten. Als mensen of honden in besmet water zwemmen, kunnen zij besmet raken via de mond, wondjes of ogen.  

Ziekteverschijnselen
Het merendeel van de  patiënten merkt alleen wat milde griepachtige verschijnselen zoals moeheid, misselijkheid, spierpijn en koorts. In veel gevallen verloopt de infectie zonder verschijnselen. Een Leptospira-infectie kan echter ernstige gevolgen hebben zoals lever- en nierfalen of longbloedingen. Als een ziekenhuisopname nodig is, kan de sterftekans bij mensen oplopen tot 20% en bij honden nog hoger. Behandeling met antibiotica is mogelijk indien men er op tijd bij is.

Symptomen bij honden
In het begin van de infectie zijn de symptomen mild: algehele malaise, slechte of geen eetlust, soms braken. In een later stadium kunnen de huid, slijmvliezen en het oogwit geel worden. Bij een of meer van deze symptomen is het raadzaam de dierenarts in te schakelen. Het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum van de faculteit Diergeneeskunde kan op verzoek van dierenartsen bloedmonsters onderzoeken. Onderzoek naar leptospirose vindt ook plaats bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.

Preventie
Voor honden is er een vaccin dat bescherming biedt tegen de meest voorkomende Leptospira-substammen in Europa, waaronder de substammen die de ziekte van Weil veroorzaken. Voor mensen is er geen geregistreerd vaccin in Nederland. Dat lijkt erg, maar een besmetting van hond op mens is heel zelden aangetoond. Met een goede hygiëne is het infectiegevaar voor mensen praktisch nihil. Het grootste risico is besmetting met de leptospiren die door ratten in het oppervlakte water worden uitgescheiden. Zwem daarom in zwemwater dat regelmatig gecontroleerd wordt.

Toename aantal besmettingen
Leptospirose bij mensen is een aangifteplichtige ziekte: ieder ziektegeval moet gemeld worden bij het RIVM of de GGD. In de maanden augustus en september zijn er significant meer besmettingen. Sinds een paar jaar zien we een jaarlijkse toename van het aantal ziektegevallen bij mensen én honden. Klimaatverandering speelt hier vermoedelijk een rol. Door de zachte winters overleven meer ratten, muizen en Leptospira-bacteriën, met alle gevolgen van dien: In  2014 telden artsen in Nederland zo’n 40 gevallen per jaar bij mensen, sindsdien is het aantal meer dan verdubbeld. En betrof  het voorheen voornamelijk mensen die in het buitenland waren geweest, nu is vooral het aantal binnenlandse besmettingen gestegen. Voor leptospirose bij honden geldt geen aangifteplicht, maar dierenartsen gaan uit van circa 100 tot 150 ernstige gevallen per jaar bij honden.

One Health
Zoals uit bovenstaande blijkt kunnen mens en dier door dezelfde ziekteverwekkers besmet worden. Daarmee is de gezondheid van de mens direct verbonden met die van dieren. Deze gedachte staat ook bekend als het ‘ One Health concept’. De faculteit Diergeneeskunde speelt een vooraanstaande rol in het uitdragen van die gedachte. Mensen en dieren hebben sociaal-economische interacties door direct fysiek contact, de voedselketen en hun leefomgeving. De gezondheid van alle soorten kan worden gewaarborgd bij het verbeteren van de samenwerking tussen artsen, dierenartsen, wetenschappers, het bedrijfsleven en andere gezondheidsprofessionals, zodat effectieve oplossingen, regels en beleid kunnen worden ontwikkeld. One Health is een belangrijk onderzoeksterrein in het strategisch thema Life Sciences van de Universiteit Utrecht.

Bron: Universiteit Utrecht

Radaar juli 2017

Radaar de nieuwsbrief van de Raad van beheer in Nederland is uitgebracht.  Deze maand ondermeer verslag Nederlandse kampioenschap werkhonden en een verslag van de informatiebijeenkomst over automatisering
Alle uitgegeven nieuwsbrieven zijn te vinden in de rubriek van de Raad van beheer..
De nieuwe nieuwsbrief is hieronder te downloaden of online te bekijken.

ad interim bestuurslid Gerda Roos

Het bestuur is verheugd te kunnen meedelen dat mevrouw Gerda Roos als ad interim bestuurslid  is toegetreden tot het bestuur van de vereniging.
Dit in het verlengde van de gemaakte afspraken op de algemene ledenvergadering van 10 juni j.l..

Namens het bestuur,

Anton v.d.Berg
Voorzitter

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept hondenhouders, handelaren en stichtingen die honden importeren op de regels voor identificatie en registratie (I&R) van honden beter na te leven. Het systeem van identificatie en registratie heeft tot doel dat het op ieder moment duidelijk is wie de houder van de hond is, en waar de hond vandaan komt. Dit is erg belangrijke informatie bij een dierziekte uitbraak (bijvoorbeeld hondsdolheid, rabiës) en bij het tegengaan van illegale en malafide hondenhandel. Toezichthouders hebben dankzij het I&R systeem een goed beeld van het aantal geïmporteerde honden en hun herkomst en kunnen aan de hand van het I&R systeem gerichte inspecties uitvoeren. Bijvoorbeeld bij fokkers en handelaren die pups importeren uit landen waar hondsdolheid nog voor komt.
Sinds 1 april 2013 moet de houder waar de hond geboren wordt het dier direct (laten) chippen en registreren (geboortemelding). Honden die in Nederland worden geïmporteerd moeten een chip hebben en moeten bij import ook geregistreerd worden (importmelding). Iedere volgende houder van de hond moet de hond vervolgens op zijn of haar naam laten registreren (aanvoermelding).

Fouten bij identificatie en registratie
Uit analyse van registraties in 2016 blijkt dat er bewust of onbewust veel fouten bij de I&R gemaakt worden. In 2016 werden in totaal bijna 103.000 geboortes en ruim 25.000 geïmporteerde honden geregistreerd. Uit analyse van de NVWA blijkt onder meer dat er 1.700 chipnummers 2 keer voorkomen in de verschillende databanken. Dat betekent dat dezelfde hond dubbel is geregistreerd, of dat voor 2 verschillende dieren hetzelfde chipnummer is gebruikt. Verder is in 2016 van 22.000 honden alleen een aanvoermelding en géén geboorte- of importmelding gedaan. Van deze honden is het dus niet bekend waar zij vandaan komen. De NVWA vermoedt dat het vaak voorkomt dat niet de fokker of handelaar zelf, maar degene die de hond gekocht heeft de geboortemelding doet. In 2016 blijken namelijk zo'n 25.000 individuele houders een geboorte van 1 pup gemeld te hebben. Dit terwijl honden over het algemeen meer dan 1 pup tegelijk krijgen.

Aanscherping regels I&R
Het ministerie van Economische Zaken heeft met een Kamerbrief aangekondigd dat de regels voor identificatie en registratie van honden aangescherpt gaan worden. Het chippen van honden en de geboortemelding mag straks alleen nog gedaan worden door een dierenarts of door een erkende chipper die in een openbaar register staat. In de databanken worden technische verbeteringen doorgevoerd om dubbele en foutieve meldingen in het systeem te voorkomen. Honden die in Nederland worden geboren moeten voor overdracht van fokker naar eigenaar voorzien zijn van een paspoort. Bij import van een hond is een EU-paspoort nu al verplicht. Het paspoortnummer moet straks ook worden vastgelegd in een van de I&R databanken. Daarnaast komt er een zo sluitend mogelijk systeem voor de chips die starten met het nummer 528 (de code voor Nederland). Doel is gebruik van deze chips alleen in Nederland toe te staan. Zo wordt voorkomen dat honden in het buitenland met een Nederlandse chip kunnen worden gechipt en vervolgens als schijnbaar 'Nederlandse' honden worden verkocht.

Toezicht NVWA
De NVWA ziet er op toe dat de regels voor identificatie en registratie worden nageleefd. Bij overtreding kan de NVWA een proces-verbaal opmaken. Daarnaast spant de NVWA zich samen met de Landelijke inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de (dieren)politie in om illegale hondenhandel aan te pakken. Hondeneigenaren en mensen die overwegen een hond te kopen, kunnen zelf ook veel doen om illegale hondenhandel tegen te gaan. Bijvoorbeeld door de regels voor I&R goed na te leven en zich vóór aanschaf van een hond goed te informeren en oriënteren. Iemand die overweegt een hond te kopen dient bijvoorbeeld goed te vragen of er een registratiebewijs van de hond beschikbaar is, zodat naast het aanwezig zijn van een chip duidelijk is dat de fokker/handelaar aan zijn/haar verplichtingen met betrekking tot registratie heeft voldaan.

Meer tips hiervoor staan op de website van de NVWA en op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG).

Meer informatie
Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.

Corrie van Zomeren

Ons bereikte het bericht dat op 30 juni 2017 Corrie van Zomeren is overleden.
Corrie was eigenaar van Bouvierkennel ''De lage Banken" welke in de jaren 80/90 aan de top van de bouviers stond met haar bloedlijnen.  Vele generaties bouviers wereldwijd komen voort uit bloedlijnen van haar gefokte bouviers. Met haar overlijden verliest de bouvierwereld een vrouw die voor ons ras van ongekende betekenis is geweest (en nog steeds is) in bloedlijnen van huidige bouviers   Wij wensen de familie en de nabestaanden veel sterkte en kracht om dit verlies te verwerken.

­