Wij nodigen alle leden van Vereniging BOE4 uit voor onze 12e Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 juni 2018. 

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Wijkvereniging 't Veld, Rietveldseweg 31, 4107 LJ  Culemborg

 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen / ingekomen stukken t.b.v. ALV
 3. Verslag algemene ledenvergadering 10 juni 2017
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming kascontrolecommissie
 8. Jaarbegroting 2018
 9. Voorstel contributieverhoging in verband verhoging kosten
 10. Bestuursverkiezing:
  • Anja Wippert; secretaris is periodiek aftredend en herkiesbaar
  • Gerda Roos; ad interim algemeen bestuurslid heeft besloten om niet toe te treden tot het bestuur.
 • Edward Roos wordt door het bestuur voorgedragen als algemeen bestuurslid.
  Mocht u zich kandidaat willen stellen als bestuurslid, meld u zich dan schriftelijk aan bij het bestuur. Uw aanmelding zal voorzien moeten zijn van ten minste tien handtekeningen van stemgerechtigde leden van Vereniging BOE4.
 1. Wijziging Rasspecifiek Fokreglement ECVO oogonderzoek
 2. Aanpassingen huishoudelijk reglement i.v.m. privacywetgeving
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

Met vriendelijke BOE4-groet, namens het bestuur

Anja Wippert

Secretaris Vereniging BOE4

Privacy Policy
© 2018 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­